Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti Zooaqua s.r.o., IČ: 11814969, DIČ: CZ11814969,

se sídlem Oldřichova 255/20, 128 00 Praha 2 – Nusle,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zooaqua.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele, společnosti Zooaqua s.r.o., IČ: 11814969, DIČ: CZ11814969, se sídlem Oldřichova 255/20, 128 00 Praha 2 – Nusle, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 354880, telefonní číslo 732460273, e-mail info@zooaqua.cz (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese zooaqua.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávající je plátce DPH.
  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  6. Kupující je povinen dodržovat případná specifická pravidla prodávajícího zveřejněná na webových stránkách, a to s ohledem na specifičnost některého nabízeného zboží a jeho nákupu.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží a případně i zjišťovat stav své objednávky (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 30 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Zboží nabízené na webovém rozhraní obchodu, u kterého je uvedeno „skladem“ či „na skladě“ či jiné významem podobné označení, má prodávající na skladě a je schopen je po přijetí objednávky dodat zákazníkovi.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
  3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro strany kupní smlouvy závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „e-mail“). Prodávající následně informuje kupujícího o stavu objednávky.
  7. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně (včetně e-mailu) či telefonicky).
  8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace objednávky kupujícímu, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na e-mail.
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti či bezhotovostně na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, číslo účtu 5779794002/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu – vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej kupujícímu.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem dle ustanovení § 419 občanského zákoníku, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, plyne tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na doručovací adresu prodávajícího (Zooaqua s.r.o., Hartigova 1735/170, 130 00 Praha 3) nebo na e-mail prodávajícího (info@zooaqua.cz).
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu odesláno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné, v původním obalu. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující jako spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží; jestliže však spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupující dále odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je povinen vrátit zboží na doručovací adresu prodávajícího (Zooaqua s.r.o., Hartigova 1735/170, 130 00 Praha 3).
  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal.
  6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek v jakékoliv podobě, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. PŘEPRAVA A DODANÍ ZBOŽÍ

  1. Způsob doručení zboží si vybere kupující z možností uvedených prodávajícím na webovém rozhraní obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů nutných k dopravě zboží kupujícímu a zpět prodávajícímu a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. S ohledem na charakter zboží nabízeného prodávajícím kupující výslovně bere na vědomí, že při nevyzvednutí objednaného zboží, může dojít ke zničení zboží. V takovém případě kupující odpovídá za škodu tím způsobenou.
  6. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, respektive od přijetí platby kupní cenu, hradí-li kupující kupní cenu bezhotovostně předem na účet prodávajícího

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanovením § 2099 a násl. a § 2158 a násl. občanského zákoníku a dále zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době, kdy kupující zboží převzal:
   • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem
   • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu tam, kde to povaha zboží vyžaduje
   • se hodí k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
   • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
   • vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Závazky prodávajícího uvedené v předchozích odstavcích se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době 2 let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  5. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele rozhodne prodávající o reklamaci a informuje kupujícího nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace; po marném uplynutí uvedené lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit či požadovat přiměřenou slevu.
  6. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace i o vyřízení reklamace v souladu s ustanovením § 19 zákona o ochraně spotřebitele.
  7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na doručovací adrese Zooaqua s.r.o., Hartigova 1735/170, 130 00 Praha 3, e-mail: info@zooaqua.cz. Zboží musí být řádně zabaleno, aby nedošlo k poškození během přepravy. K reklamovanému zboží je nutné přiložit doklad o koupi.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením
  4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
  5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
  8. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  9. Pokud je předmětem plnění dle kupní smlouvy digitální obsah, prodávající odpovídá za takové plnění v souladu s především občanským zákoníkem.
  10. Recenze zboží nabízeného prodávajícím prodávající ověřuje především porovnáním autora recenze s osobami, které v minulosti zboží od prodávajícího již kupovali tak, aby prodávající zabránil zveřejňování nepravdivých či falešných recenzí.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Prodávající prohlašuje a kupujícího ujišťuje o tom, že má zajištěny bezpečnostní mechanismy a vnitřní pravidla k řádné ochraně osobních údajů, jakož i k dodržování pravidel týkajících se ochrany osobních údajů, a to vše s relevantními právními předpisy, především v podobě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), v účinném znění, a dále zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.
  2. Kupující bere na vědomí a souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa požadovaného dodání zboží, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích, je-li to relevantní pro účely využití osobních údajů prodávajícím dle tohoto ustanovení obchodních podmínek.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám; kupující souhlasí s tím, že osobní údaje budou předány konkrétnímu přepravci zajišťujícímu dopravu objednaného zboží kupujícímu.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro plnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího, a to i ve formě e-mailu.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje o něm zpracovává;
   • vyžádat si kopii o něm zpracovávaných osobních údajů;
   • vyžádat si u prodávajícího přístup k o něm zpracovávaným osobním údajům a vyžádat si jejich aktualizaci nebo opravu či si vyžádat omezení jejich zpracování;
   • požadovat po prodávajícím výmaz o něm zpracovávaných osobních údajů;
   • realizovat právo na přenositelnost osobních údajů;
   • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na příslušný soud.
  9. Kupující souhlasí se zasíláním informací ohledně stavu objednávek na e-mail kupujícího.
  10. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač, a to v rozsahu nezbytném pro plnění dle kupní smlouvy. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Uživatelé webového rozhraní mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, a to například tím, že webové rozhraní budou prohlížet v režimu anonymního prohlížení.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na e-mail uvedený v jeho uživatelském účtu či na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná; prodávající poskytuje aktuální znění obchodních podmínek kupujícímu v souladu s ustanovením § 1819 občanského zákoníku

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 1. 2023.

 

 

Vzor odstoupení od kupní smlouvy – v případě, že chce spotřebitel využít práva odstoupit od kupní smlouvy, může k tomu využít rovněž následující Vzor odstoupení od kupní smlouvy, který lze po vyplnění vytečkovaných částí, doplnění či úpravě poslat na e-mail info@zooaqua.cz či na adresu Zooaqua s.r.o., Hartigova 1735/170, 130 00 Praha 3.

Obchodní podmínky ve formátu PDF ke stažení zde: Obchodní podmínky

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz